Eurosport

Informacje prawne

Informacje prawne

12/10/2016 17:25Zmieniono 22/11/2018 12:33

Witamy na stronach i w aplikacjach Eurosport:

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Aktualizacja: listopad 2018 r.

Witamy na stronach i w aplikacjach Eurosport:

EUROSPORT, Société par actions simplifiée [spółka akcyjna uproszczona] z kapitałem zakładowym 17 181 818,20 EUR

Siedziba spółki: 3 rue Gaston et René Caudron – 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 FRANCE (FRANCJA)

Rejestr handlowy i spółek: RCS Nanterre nr B 353 735 657

Dyrektor publikacji: Jean-Briac PERRETTE

Tel.: + 33 (0) 1 40 93 80 00

Zwana dalej „Eurosport”lub „my”.

Jesteśmy dostawcą hostingu dla ogólnodostępnych serwisów komunikacyjnych online dostępnych z adresu url www.eurosport.com.

Inne serwisy są hostingowane przez naszych partnerów lub ich usługodawców zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ich serwisach.

1. WYRAŻENIE ZGODY NA OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze ogólne warunki użytkowania („OWU”) regulują:

korzystanie z ogólnodostępnych serwisów komunikacyjnych online wydawanych przez Eurosport, tj. z darmowych oraz płatnych stron i aplikacji poświęconych informacjom o sporcie, treści redakcyjnych, audio, wideo, multimedialnych, interakcyjnych, gier, możliwości publikowania własnych treści (komentarze, blogi, fora dyskusyjne itd.) („Serwisy”)

bez względu na rodzaj urządzenia końcowego, nośnik, format i środki techniczne, poprzez które ww. Serwisy są udostępniane przez Eurosport.

Serwisy dostępne na dzień aktualizacji niniejszych OWU zostały wymienione w Załączniku 1. Poniższy wykaz ma charakter poglądowy, a Serwisy mogą być dodawane lub usuwane.

Korzystanie z Serwisów oznacza wyrażenie bez zastrzeżeń zgody na OWU. Połączenie się z serwisem i korzystanie z niego oznacza zgodę na OWU i ich stosowanie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi OWU, nie jesteś upoważniony do korzystania z Serwisu.

Eurosport może w dowolnym momencie zmienić OWU według własnego uznania w celu dostosowania ich do zmian właściwych nowym mediom. Możesz zapoznać się z obowiązującą wersją OWU online w odpowiedniej rubryce. Możesz nie łączyć się z serwisem i nie korzystać z niego, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami. Dalsze korzystanie z Serwisu po zmianie OWU oznacza zgodę na zmienione OWU.

W ramach niektórych Serwisów mogą mieć zastosowanie warunki szczególne, na przykład w przypadku serwisów płatnych, konkursów itp. W takich przypadkach warunki szczególne traktowane są jako uzupełniające i nie wyłączają stosowania się do niniejszych OWU.

Osoby niepełnoletnie: Ponieważ Serwisy przeznaczone są dla szerokiego grona użytkowników, zalecamy rodzicom lub prawnym opiekunom kontrolę korzystania z Serwisów przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką. Powinny one otrzymać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z Serwisów, a zwłaszcza na utworzenie konta użytkownika. Zgoda na gromadzenie danych osobowych osoby niepełnoletniej powinna być wyrażona przez jej opiekuna prawnego.

2. REJESTRACJA W SERWISACH

Zapewnienie urządzenia (komputer, telefon, tablet, oprogramowanie, środki telekomunikacyjne itd.) umożliwiającego dostęp do Serwisu oraz wszelkie koszty telekomunikacyjne wynikające z jego użytkowania leżą wyłącznie po stronie użytkownika.

Aby mieć dostęp i/lub móc korzystać z niektórych Serwisów, musisz zarejestrować się za pośrednictwem formularza, podając wymagane przez Eurosport informacje.

Potwierdzasz, że wszystkie informacje podane przez Ciebie podczas rejestracji w Serwisie są dokładne i kompletne oraz że nie zarejestrowałeś się ani nie próbowałeś połączyć się, wykorzystując dane innej osoby.

Po prawidłowym wprowadzeniu informacji i potwierdzeniu przez Eurosport rejestracji w Serwisie uzyskasz dostęp do większości Serwisów, logując się za pomocą loginu i hasła; wyjątek stanowią Serwisy, które ze względu na swój charakter wymagają gromadzenia danych uzupełniających (na przykład Serwisy płatne, gry konkursowe itp.).

Masz dostęp w szczególności do społeczności Eurosport („Społeczność Eurosport”), tj. grupy osób upoważnionych przez Eurosport (użytkowników, dziennikarzy, animatorów itd.) do zamieszczania w Serwisie własnych treści w obszarach do tego przeznaczonych.

Zalecamy zachowanie loginu i hasła i nieprzekazywanie ich nikomu, gdyż utworzony profil określa prawa i obowiązki każdego użytkownika, którego Eurosport pociągnie do odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania niniejszych OWU. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje hasło. Jesteś zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia spółki Eurosport o utracie lub bezprawnym używaniu przez kogoś Twojego hasła.

Utworzenie konta Eurosport przeznaczone jest do wykorzystywania przez osobę pełnoletnią.

W przypadku otwarcia konta i wyrażenia zgody na gromadzenie danych o osobie niepełnoletniej przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską, korzystanie z konta powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.

Eurosport zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta lub odebrania prawa dostępu każdej osobie nieprzestrzegającej niniejszych OWU bez uprzedzenia.

Rejestracja lub logowanie do Serwisów Eurosport za pośrednictwem serwisów zewnętrznych:

Jako alternatywne rozwiązanie umożliwiamy rejestrację i/lub logowanie do niektórych Serwisów lub wybranych funkcji Serwisów (np. pól do wpisywania komentarzy) przy użyciu danych logowania do serwisów zewnętrznych (takich jak np. Facebook, Twitter, Google). Jeśli masz już konto na Facebooku, wystarczy kliknąć właściwy przycisk, np. „Facebook Connect”, aby nastąpiło automatyczne wstępne wypełnienie formularza rejestracyjnego Eurosport informacjami udostępnionymi uprzednio portalowi społecznościowemu Facebook.

W takim przypadku Eurosport utworzy konto połączone z serwisem zewnętrznym (Facebook, Twitter lub Google) w celu (i) gromadzenia informacji zebranych podczas odwiedzania przez Ciebie stron na naszych portalach społecznościowych (na przykład strona Eurosport na Facebooku) lub (ii) korzystania z ich funkcji uwierzytelniających.

Utworzenie takiego konta jest regulowane zgodnie z niniejszymi OWU oraz warunkami użytkowania wydanymi przez odpowiedni podmiot trzeci. Z tego tytułu Eurosport nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych osobowych podczas odwiedzania tych stron internetowych, należy zapoznać się z polityką prywatności każdej z tych stron.

3. TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W celu umożliwienia dostępu i udostępniania informacji, idei oraz wartościowych treści na jak najlepszych warunkach jesteśmy zobowiązani do ochrony praw tych, którzy chcą tworzone przez siebie treści nam udostępniać.

3.1. Treści zamieszczane przez nas

Udostępniane w ramach Serwisów treści są własnością spółki Eurosport i/lub jej filii, jednostek powiązanych i/lub partnerów posiadających prawa do tych treści. Treści te są chronione obowiązującym prawem do własności intelektualnej oraz obowiązującymi umowami międzynarodowymi.

Zabronione jest jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, zmienianie, reedytowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w całości lub w części treści zawartych w Serwisach, w tym w szczególności logotypów, nazw marki, zdjęć, filmów wideo, artykułów, kodów i oprogramowania, w sposób inny niż określony w OWU, bez naszej zgody.

Możesz wykorzystywać Serwisy i ich zawartość wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Dozwolone jest wyłącznie łączenie się z Serwisami i wykorzystywanie ich oraz drukowanie stron lub ich części do użytku prywatnego.

Wyrażamy zgodę na udostępnianie wszelkich linków prowadzących do Serwisów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do żądania ich usunięcia, jeśli będzie to konieczne.

Nie wolno tworzyć ramek obejmujących treści zawarte w Serwisach ani też umieszczać na innej stronie internetowej, w aplikacji, serwisie online lub serwisie audiowizualnym (w całości lub w części) treści zawartych w Serwisie i będących własnością spółki Eurosport lub jej partnerów.

Niektóre treści możesz udostępniać w celach prywatnych za pomocą funkcji udostępniania dostępnych w Serwisie.

Każde inne wykorzystanie treści wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody spółki Eurosport. W tym celu zachęcamy do skorzystania z udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.

3.2. Treści zamieszczane przez użytkowników

Oferujemy możliwość reagowania na publikacje oraz interakcji z innymi użytkownikami w dostępnych w Serwisach obszarach przeznaczonych do zamieszczania prywatnych treści.

Zachęcamy do wzbogacania treści oferowanych przez Serwisy poprzez reagowanie na różnego rodzaju treści: artykuły, transmisje na żywo, kroniki, blogi, komentarze itp. Reakcje te mogą być wyrażane w formie opinii, uzupełnienia informacji, sugestii, pytania itp. Zobowiązujesz się przy tym do uczestniczenia w sposób konstruktywny i nienaruszający niczyich praw.

Aby uczestnictwo takie było możliwe, niezbędne jest posiadanie opisanego powyżej konta Eurosport umożliwiającego dostęp do Społeczności Eurosport.

Społeczność Eurosport składa się z użytkowników posiadających konto Eurosport, dziennikarzy i zespołu animatorów uprawnionych przez Eurosport do zamieszczania tworzonych przez siebie treści w Serwisach. Wypowiedzi dziennikarzy i animatorów identyfikowane są jako takie.

Staramy się zamieszczać treści zweryfikowane, nie możemy jednak zagwarantować, iż nie będą zawierały nieścisłości lub pominięć. Z tego względu wszelkie zgłaszane przez użytkowników uwagi i uzupełnienia informacji są zawsze mile widziane.

Aby interakcje przebiegały swobodnie i w miłej atmosferze, należy przestrzegać poniższych zasad. Wszelkie publikacje łamiące te zasady będą usuwane przez zespół bez podawania uzasadnienia.

Bądź uprzejmy i szanuj innych

Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, ale powinien również szanować zdanie innych. Unikaj porywczości, wyśmiewania lub atakowania innych członków Społeczności Eurosport.

Wyrażaj się jasno

Nie pisz wielkimi literami, gdyż uznawane jest to za krzyk, Twoje wypowiedzi będą postrzegane przez innych uczestników jako agresywne.

W swoich wypowiedziach nie używaj skrótów, onomatopei, zbyt dużej liczby znaków interpunkcyjnych, języka sms-ów.

Unikaj zamieszczania postów mających więcej niż 1000 znaków. Poprawna ortografia i składnia znacznie ułatwiają lekturę.

Unikaj rozpowszechniania danych osobowych

Nasze Serwisy to medium otwarte, online i dostępne dla wszystkich. Odradzamy więc ogólnodostępne rozpowszechnianie informacji ujawniających Twoją prawdziwą tożsamość i Twoje dane (e-mail, numer telefonu, adres pocztowy itp.).

Szanuj obowiązujące prawa i przepisy oraz prawa innych osób

Zamieszczanie treści o charakterze wskazanym poniżej jest surowo zabronione (lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych przypadków):

treści obraźliwe (przekleństwa, wypowiedzi wulgarne, agresywne, gorszące, zawierające groźby itp.);

treści o charakterze pornograficznym, pedofilskim lub zawierające przemoc;

publikacje mogące ze względu na swój charakter godzić w poszanowanie prywatności, poszanowanie istot ludzkich i ich godności, równość pomiędzy płcią męską i żeńską oraz w ochronę dzieci i osób nastoletnich;

treści osób trzecich publikowane bez ich zgody i z tego powodu naruszające ich dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej;

nakłanianie do nienawiści rasowej, dyskryminacji lub przemocy, rasizmu, ksenofobii, seksizmu, homofobii lub rewizjonizmu;

oczernianie i zniesławianie;

piractwo informatyczne lub nakłanianie do niego;

nakłanianie do spożywania narkotyków, alkoholu, wyrobów nikotynowych.

Ponadto zastrzegamy sobie również prawo do usuwania:

treści użytkowników zamieszczanych w celach reklamowych lub komercyjnych;

wszelkich wypowiedzi niezwiązanych z tematem;

powielonych tekstów bez podanego źródła;

wszelkich linków prowadzących do treści, za które możemy ponosić odpowiedzialność.

Zamieszczane przez Ciebie treści są publikowane na Twoją całkowitą odpowiedzialność.

Z uwagi na światowy zasięg sieci internetowej każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terytorium, z którego publikuje jakiekolwiek treści. Z tego względu jesteś zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących publikowania treści z terytorium Francji, a także przepisów obowiązujących w kraju Twojego zamieszkania.

Zgłaszanie nadużyć

Jako dostawca usług hostingowych zawierających pola do wprowadzania treści przez użytkowników nie mamy ogólnie obowiązku kontrolowania publikowanych w nich treści. Wprowadzane przez użytkowników treści publikowane są od razu i nie są wcześniej weryfikowane przez Eurosport. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość zgłoszenia firmie Eurosport publikacji, które uważa za szkodliwe lub niewłaściwe, klikając przycisk „Zgłoś” znajdujący się przy każdym komentarzu. Taka publikacja zostanie usunięta przez nasz zespół, a jej autor może zostać zablokowany na okres powyżej 24 godzin lub zupełnie usunięty.

Świeżo utworzone konta lub konta przywrócone po zablokowaniu mają na początku bardziej ograniczone prawa.

Jeśli uważasz, że odrzucenie zamieszczonych przez Ciebie treści było nieuzasadnione, możesz skontaktuj się pod adresem: https://www.eurosport.com/contactus.shtml.

Jeśli Twój komentarz został usunięty i/lub Twoje konto zostało zablokowane przez nasz zespół, bezcelowe jest wielokrotne publikowanie takich samych treści lub tworzenie kolejnych kont – systematycznie blokowane będą wszelkie próby „floodowania” (oznaczające wysyłanie dużej liczby zbędnych wiadomości, najczęściej bezzasadnych lub niezwiązanych z początkowym tematem, przez tę samą osobę lub powielanych przez innych użytkowników w krótkich odstępach czasu), „trollowania” (rozumiane jako celowe zamieszczanie wiadomości prowokujących kłótnie), powielania tych samych wiadomości, a także tworzenia nieprawdziwych kont.

Animowanie Społeczności Eurosport

W skład zespołu animacyjnego wchodzą dziennikarze i animatorzy upoważnieni przez Eurosport, a ich interwencje służą podkreślaniu najbardziej wartościowych treści użytkowników i odpowiadaniu na niektóre pytania.

W przypadku pytań dotyczących moderacji, działania serwisów, pomysłów na ulepszenie, problemów lub uwag skontaktuj się pod adresem: https://www.eurosport.com/contactus.shtml.

Usuwanie zamieszczonych przez użytkownika treści

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia zamieszczonych przez siebie treści, skontaktuj się pod adresem https://www.eurosport.com/contactus.shtml ze wskazaniem adresu artykułu, nazwy użytkownika, daty i godziny publikacji oraz, ewentualnie, poprawnej wersji wypowiedzi.

Licencja

Zamieszczając treści użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, zgadzasz się na publikację treści w ramach Serwisów oraz ich wykorzystywanie przez Eurosport zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszych OWU.

Do każdej treści udostępnionej za pomocą wszelkich środków w ramach Serwisów przyznajesz firmie Eurosport niewyłączną i darmową licencję pozwalającą firmie Eurosport na powielanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie całości lub części zamieszczonych przez Ciebie treści w celach służących wyłącznie promowaniu działalności firmy Eurosport i/lub Serwisów.

Licencja taka przyznawana jest na obszar całego świata, na każdy sposób ich wykorzystywania, na wszystkie nośniki oraz na wszystkie znane i nieznane na obecną chwilę sposoby udostępniania oraz na pełen okres obowiązywania ochrony prawnej własności intelektualnej (włączając jego odnawianie i przedłużanie).

Potwierdzasz, iż posiadasz prawa niezbędne do takiego wykorzystywania zamieszczonych treści.

4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIA

Z uwagi na międzynarodowy zasięg sieci internetowej przypominamy, iż należy stosować się do wszystkich przepisów i zasad porządku publicznego obowiązujących w kraju przebywania.

Serwisy wewnętrzne

Korzystanie z Serwisów oraz wszelkich elementów i informacji pozyskanych za ich pośrednictwem odbywa się na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Eurosport nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie będące skutkiem korzystania z Serwisów.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferować Serwisy wysokiej jakości, interesujące i przyjemne, jednak w żaden sposób nie możemy zagwarantować zadowolenia użytkowników.

Oddajemy do dyspozycji Serwisy „takie, jakie są”, bez żadnej gwarancji firmy Eurosport co do ich dostępności czy funkcjonalności.

Nie gwarantujemy, że informacje zamieszczane w Serwisach są wolne od błędów lub nieścisłości. Nie gwarantujemy, że Serwisy lub serwer, na którym są umieszczone, nie zawierają wirusów ani innych niebezpiecznych elementów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe działanie oprogramowania pobranego za pośrednictwem Serwisów, nie możemy również ponosić odpowiedzialności za problemy techniczne mogące uniemożliwić pobieranie ww. oprogramowania.

Wszelkie pobierane za pośrednictwem Serwisów materiały są pobierane na własne ryzyko i Eurosport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie i utratę danych przechowywanych na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym. Do użytkownika należy podjęcie wszelkich właściwych kroków mających na celu ochronę znajdujących się na jego urządzeniu danych i oprogramowania przed krążącymi w internecie wirusami.

W przypadku niedopełnienia któregokolwiek ze zobowiązań zawartych w OWU, odpowiedzialność za naprawienie szkód będzie ograniczać się do szkód bezpośrednich, pewnych i szkód w ludziach z wyraźnym wyłączeniem naprawienia wszelkich szkód i/lub strat niebezpośrednich i niematerialnych, takich jak straty finansowe, straty gospodarcze, utratę użytkowania i obrotów, utratę danych.

Serwisy zewnętrzne

Przypominamy, że za usługi i zawarte w nich treści udostępniane przez podmioty trzecie za pośrednictwem naszych Serwisów odpowiedzialne są właściwe podmioty trzecie, np.:

Produkty i/lub usługi płatne udostępniane przez podmioty trzecie: nasza odpowiedzialność w ramach sporu mogącego powstać pomiędzy podmiotem trzecim a użytkownikiem zostaje wyłączona. Podmioty trzecie są wyłącznie odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich przepisów mających zastosowanie w ramach świadczonych na rzecz użytkowników usług, a w szczególności prawa i przepisy dotyczące: sprzedaży wysyłkowej, ochrony praw konsumenta, reklam wprowadzających w błąd, cen, zgodności produktu z opisem. Należy powoływać się i przestrzegać ogólnych warunków użytkowania i/lub sprzedaży usług właściwych podmiotów trzecich.

Gry konkursowe: możesz mieć dostęp do gier konkursowych oferowanych przez podmioty trzecie za pośrednictwem naszych Serwisów. Należy powoływać się i przestrzegać regulaminu każdej z gier konkursowych. Jeśli konkurs organizowany jest przez podmiot trzeci, Eurosport nie będzie rozpatrywał reklamacji, skarg, dochodzeń ani sporów dotyczących uczestnictwa w grach konkursowych.

– Reklamodawcy i linki zewnętrzne: nie bierzemy odpowiedzialności ani nie możemy zapewnić właściwego działania usług świadczonych przez reklamodawców naszych Serwisów ani innych usług dostępnych z udostępnionych na naszych stronach linków.

Treści zamieszczane przez użytkowników

Każdy użytkownik zapewnia spółkę Eurosport, że przed opublikowaniem treści w polu przeznaczonym do zamieszczania własnych treści upewnił się, iż jego publikacja nie narusza obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

– nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich,

– nie narusza praw innych osób i/lub prawa do ich życia prywatnego,

– nie narusza praw porządku publicznego ani dobrych obyczajów.

Każdy użytkownik zapewnia, iż posiada wszelkie niezbędne prawa i pozwolenia od właściwych osób, i zapewnia, iż Eurosport pozostaje poza wszelkimi roszczeniami i działaniami w tym zakresie.

Zapewnia w sposób ogólny, iż spółki Eurosport nie dotyczą żadne żądania, reklamacje, działania i/lub wypłata odszkodowań, które mogłyby dotyczyć spółki Eurosport i/lub którymi mogłaby być obciążona, wynikające ze złamania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych OWU i/lub wszelkich innych obowiązujących warunków uzupełniających lub specjalnych.

5. SĄDY I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu i są interpretowane w myśl prawa francuskiego z zastrzeżeniem wszelkich innych przepisów lub zobowiązań mających zastosowanie. Wszelkie niezgodności lub spory nierozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ SERWISÓW WYDAWANYCH PRZEZ EUROSPORT

(Wykaz ma charakter informacyjny i może się zmieniać)

Darmowe strony zawierające informacje sportowe:

http://www.eurosport.fr/

http://www.eurosport.com/

http://www.eurosport.de/

http://www.eurosport.es/

http://www.eurosport.co.uk/

http://www.eurosport.pl/

http://www.eurosport.pt/

http://www.eurosport.ro/

http://www.eurosport.no/

http://www.eurosport.nl/

http://www.eurosport.ru/

http://www.eurosport.se/

http://tr.eurosport.com/

http://asia.eurosport.com/

http://au.eurosport.com/

http://arabia.eurosport.com/

http://eurosport.qq.com/

http://www.eurosport.onet.pl/

Darmowe strony zawierające statystyczne informacje sportowe:

http://arabia.livescore.eurosport.com

http://tr.livescore.eurosport.com

http://se.livescore.eurosport.com

http://ru.livescore.eurosport.com

http://pl.livescore.eurosport.com

http://livescore.eurosport.com

http://it.livescore.eurosport.com

http://fr.livescore.eurosport.com

http://es.livescore.eurosport.com

http://de.livescore.eurosport.com

http://cn.livescore.eurosport.com

http://uk.livescore.eurosport.com

Darmowe i/lub płatne aplikacje mobilne:

Eurosport.com dostępna dla systemów iOS, Android, Windows

Eurosport LiveScore dostępna dla systemu iOS

RugbyRama dostępna dla systemów iOS i Android

Eurosport VR dostępna dla systemów iOS, Android i Samsung Gear VR